Oblasti poradenské činnosti

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ve spolupráci s vyučujícími depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zprostředkování kontaktů pro diagnostické vyšetření
 • sestavování plánů pedagogické podpory (PPL) a individuálních vzdělávacích plánů (IVP) na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či dalších odborných institucí, vyhodnocování jejich účinnosti
Podpora žáků mimořádně nadaných
 
 • probíhá v součinnosti s vyučujícími, rodiči, dalšími institucemi
 • sestavování IVP

Podpora žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy

 • efektivita studia, snížená motivace, školní neúspěch
 • problémy v chování, psychosociální problémy
 • psychohygiena

Kariérové poradenství

 • konzultace při výběru povinně volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník
 • podpora při výběru studijního oboru na VŠ, SOŠ
 • konzultování výsledků testů studijní orientace
 • besedy s absolventy GVM
 • předávání informací o VŠ, SOŠ
 • Gaudeamus
 • Zprostředkování prezentací VŠ

Metodická podpora učitelů

Spolupráce se zákonnými zástupci

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi v oblasti vzdělávání a výchovy

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru