Vymezení pravomoci ředitele školy

Vymezení pravomoci ředitele školy podle zákona České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o státní správě a samosprávě ve školství

č. 564/1990 Sb., ve znění zák. č. 190/1993 Sb., ve znění zák. č. 256/1994 Sb., ve znění zák. č. 139/1995 Sb.

§ 3, odst. (1)

Číst více...

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
ve znění zákonů č. 190/1993 Sb., č. 256/1994 Sb., č. 139/1995 Sb., č.132/2000 Sb.

Číst více...

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Žádost o informace se podává:

  1. ústně (osobně, telefonicky)
  2. písemně (osobně, doručení poštou, e-mailem apod.)

Číst více...

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999.

Žadatel o informaci uhradí náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli apod. ve výši 100 Kč/hod (nebo poměrnou část).

Sazby za kopírování:

Formát A4 1,50 Kč/str. 3,- Kč oboustranně
Formát A3 3 Kč/str. 6,- Kč oboustranně


Sazba za vystavení jednoho druhopisu vysvědčení: 50 Kč

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů (podle vyhlášky č. 150/1957 Sb.)

Písemnou stížnost, oznámení, podnět přijme pověřený pracovník, který ji zaeviduje a předá povinné osobě. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Ústní stížnosti vyřizuje ředitel gymnázia nebo zástupce ředitele. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. O závažných stížnostech musí být neprodleně informován ředitel gymnázia.

Číst více...

Postup při podání odvolání

Postup při podání odvolání podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

§ 53

Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.

Číst více...

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru