Studenti na velkomeziříčském gymnáziu

Do nově zřízené reálky nastoupilo ve školním roce 1899/1900 dvaaosmdesát chlapců z širokého okolí. Protože sociální podmínky studentů nebyly vždy příznivé, založili představitelé reálky a města již v tomto roce „Spolek pro podporování chudých žáků zemské vyšší reálky ve Velkém Meziříčí“. Žáci se však snažili získávat finanční prostředky i vlastními silami. Pořádaly se hudební a pěvecké akademie, orchestrální koncerty, veřejná tělocvičná vystoupení nebo třeba vánoční sbírky, jejichž výtěžek byl rozdělen mezi nemajetné studenty.

Nezanedbatelná zlepšení žákům přineslo i Rodičovské sdružení, založené ve školním roce 1930/1931, díky němuž byli rodiče informováni o životě svých dětí ve škole a které prosadilo pravidelné lékařské prohlídky studentstva. Velkou událostí pak byl příchod dívek na reálku. Stalo se tak už v roce 1908/1909, kdy vyučování začala za zvláštních nařízení navštěvovat první čtyři děvčata. V roce 1918/1919 vzala veškerá omezení za své a dívky se staly řádnými žákyněmi.

Je samozřejmé, že studenti byli a jsou duší řady akcí nejen lokálního významu. Protože studenti v dřívější době neznali pravidelné písemné práce a zkoušení – znalosti probrané látky se testovaly vždy ve čtvrtletích –, měli dostatek času na své vlastní aktivity. Připomeňme alespoň některé z nich. Od čtyřicátých let se připravovala divadelní vystoupení, a to i dvě ročně. Vedle studentského pěveckého sboru existoval i žákovský orchestr, ale i menší tělesa třídní, která připravovala hudebně-recitační pásma k různým příležitostem. Bohatá byla rovněž sportovní činnost. Mezi největší akce, kde se zúročila invence a píle studentů, patřil slavnostní majáles k padesátému výročí založení školy ve školním roce 1949/50. Není třeba zvlášť upozorňovat, že akcí žila nejen škola, ale i celé Velké Meziříčí.

Přes různá politická omezování a nesnáze v dalších letech často studenty přenesl elán, tvořivost a vzájemná solidarita. Léta šedesátá s sebou přinesla vynikající výsledky studentů v exaktních vědách. Rostl zároveň zájem mladých lidí o dění ve státě. Jistý zlom a zklamání nadějí nastaly po roce 1968, kdy byla stejně jako v padesátých letech některým studentům odpírána možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách. Sedmdesáté roky byly spjaty s hudbou, recitací, soutěžemi. Jejich protagonisty byli příslušníci nové generace studentských a profesorských osobností, kteří s nadšením věnovali síly tomu, aby velkomeziříčské gymnázium mělo v širokém okolí ten nejlepší zvuk. Samozřejmě však nemohli nebýt ovlivněni politickými a společenskými poměry v našem státě. Léta osmdesátá změnila systém výuky, doba přála převážně komornějším vystoupením studentů. I nadále se studenti věnovali také plnění brigádnických závazků. To zmizelo spolu s přelomovým rokem 1989. Priority studentů se v devadesátých letech výrazně proměnily.

Dagmar Handová Navrátilová

(Zpracováno podle příspěvku Štindlová B., Navrátilová D.: Minulost z pramenů v publikaci: Almanach – 100 let Gymnázia ve Velkém Meziříčí, Velké Meziříčí 1999.)

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru