Postup při podání odvolání

Postup při podání odvolání podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

§ 53

Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.

§ 54

 1. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 2. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

 3. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

§ 55

 1. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, má včas podané odvolání odkladný účinek.

 2. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem nebo je-li nebezpečí, že odkladem výkonu rozhodnutí utrpí účastník řízení nebo někdo jiný nenahraditelnou újmu, může správní orgán odkladný účinek vyloučit, naléhavost je třeba řádně odůvodnit. Odkladný účinek nelze vyloučit, stanoví-li tak zvláštní předpisy.

 3. Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat.

§ 56

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, vyrozumí ostatní účastníky řízení o obsahu podaného odvolání, vyzve je, aby se k němu vyjádřili a podle potřeby doplní řízení provedením nově navržených důkazů.

§ 57

 1. Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatele nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí.

 2. Nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo.

§ 58

 1. Odvolacím orgánem je správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 2. V řízení před národními výbory rozhoduje o odvolání příslušný odbor národního výboru nejblíže vyššího stupně, jestliže o odvolání nerozhoduje správní komise národního výboru nejblíže vyššího stupně zřízená podle zvláštních právních předpisů, popřípadě komise tohoto národního výboru.

 3. O odvolání proti rozhodnutí orgánu krajského národního výboru rozhoduje příslušný ústřední orgán státní správy.

 4. Rozhodoval-li ve správním řízení orgán státní organizace, rozhoduje o odvolání správní orgán, který organizaci řídí.

§ 59

 1. Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí v celém rozsahu, je-li to nutné, dosavadní řízení doplní, popřípadě zjištěné vady odstraní.

 2. Jsou-li pro to důvody, odvolací orgán rozhodnutí změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí.

 3. Odvolací orgán rozhodnutí zruší a věc vrátí správnímu orgánu, který je vydal, k novému projednání a rozhodnutí, pokud je to vhodnější zejména z důvodů rychlosti nebo hospodárnosti, správní orgán je právním názorem odvolacího orgánu vázán.

 4. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat.

§ 60

Odvolací orgán je povinen přezkoumat i opožděné nebo nepřípustné odvolání z tohoto hlediska, zda neodůvodňuje obnovu řízení anebo změnu nebo zrušení rozhodnutí mimo odvolací řízení, jinak odvolání zamítne.

§ 61

 1. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy, vydanému v prvním stupni, lze podat u tohoto orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad, včas podaný rozklad má odkladný účinek.

 2. O rozkladu rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy na základě návrhu jím ustanovené zvláštní komise. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

 3. Ustanovení o odvolacím řízení se vztahují přiměřeně i na řízení o rozkladu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Je  možné se  odvolat proti rozhodnutím ředitele školy, uvedeným v  zákoně č. 564/1990 Sb., v § 3, odst. 2, kromě bodů c a k, ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, ve lhůtách daných zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství školy.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru