Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Žádost o informace se podává:

  1. ústně (osobně, telefonicky)
  2. písemně (osobně, doručení poštou, e-mailem apod.)

Ústní žádost:
Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě.

Písemná žádost:
Písemnou žádost přijme pověřený pracovník, který ji zaeviduje a předá povinné osobě. Pokud ze žádosti není jasné, kdo žádost podal, nebo že směřuje k povinné osobě, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Pokud je žádost nesrozumitelná, příliš obecně formulovaná apod., pověřený pracovník vyzve žadatele do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Pokud se tak do 30 dnů ode dne doručení nestane, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti. Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli. Současně nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu. Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit nejvýše o 10 dnů z následujících důvodů:

  1. vyhledání a sběr informací mimo úřadovny povinné osoby
  2. vyhledání odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  3. konzultace s jiným orgánem.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí pověřený pracovník žadatele písemně informovat. Pokud povinná osoba odmítne poskytnout informace, vydá o tom v 15 denní lhůtě, popř. prodloužené lhůtě, rozhodnutí. Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučené, povinná osoba přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených.

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina prostřednictvím ředitele gymnázia a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Ten rozhodne do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem gymnázia.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru