Vymezení pravomoci ředitele školy

Vymezení pravomoci ředitele školy podle zákona České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o státní správě a samosprávě ve školství

č. 564/1990 Sb., ve znění zák. č. 190/1993 Sb., ve znění zák. č. 256/1994 Sb., ve znění zák. č. 139/1995 Sb.

§ 3, odst. (1)

Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školní zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, předškolního zařízení nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Ředitel školy je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

§ 3, odst. (2)

Ředitel rozhoduje

 1. o odkladu povinné školní docházky,
 2. o dodatečném odložení povinné školní docházky,
 3. o zařazení dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout,
 4. o zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních základních škol, základních škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících a do pomocných škol; do základních škole se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy nebo jsou umístěny v dětském domově ve spádovém obvodu školy,
 5. o přijetí ke studiu ve středních školách, speciálních středních školách a odborných učilištích,
 6. o přerušení studia,
 7. o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům středních škol,
 8. o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia,
 9. o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů ústavní výchovy a ochranné výchovy a výši příspěvků v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojenou s hmotnou péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách a školských zařízeních,
 10. o výši příspěvku v jednotlivých případech na školní stravování,
 11. o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s poskytováním základního vzdělání v základní umělecké škole,
 12. o žádosti žáka ke změně studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

§ 3, odst. (3)

Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Obdobně může postupovat ředitel předškolního zařízení. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru