Kalendárium

Historická data a mezníky naší školy:

G 04 1848 – počátek snah meziříčských měšťanů o zřízení střední školy

1866 – neúspěšná žádost přednesená císaři Františku Josefu I. v Jihlavě

1871–1897 – celkem 8 písemných žádostí o zřízení střední školy ve Velkém Meziříčí adresovaných zemskému sněmu nebo ministerstvu školství

1899 zřízena VYŠŠÍ ZEMSKÁ REÁLKA

1900 – smlouva o koupi stavebního místa pro ústav

1901 – převzetí a slavnostní vysvěcení nové budovy (stavba dokončena za 13 měsíců!)

1901/1902 – první školní rok ve vlastní budově, první ředitel ústavu: Zikmund Horváth, první učitelský sbor: Antonín Kolovrátek, Karel Vystrčil, Bohdan Ptáček, František, Veselý, Josef Dufek, Josef Fajta, Jan Mašín

1901/1902 – založení Spolku pro podporování chudých žáků zemské vyšší reálky ve Velkém Meziříčí

1908/1909 – první 4 studentky, privatistky; studovaly se značnými omezeními

1914/1915 – rázné omezení výuky, počet hodin snížen na 8–12 týdně

1914–1918 – v první světové válce padl 1 profesor a 38 studentů zdejší reálky

říjen 1918 – před školou vysazeny dvě lípy svobody

1918/1919 – dívky řádnými žákyněmi školy

srpen 1920 – první sjezd abiturientů

1929 zemské reformní reálné gymnázium

1920/1921 – první žena – učitelka: Žofie Zlámalíková

1930/1931 – založeno Rodičovské sdružení, jehož zásluhou se zavádějí i pravidelné lékařské prohlídky studentů

1939 státní reformní reálné gymnázium

1939 – budova gymnázia nakrátko obsazena říšským vojskem; později je vojákům k dispozici ještě v roce 1944 a 1945, v této době zajištěno pouze provizorní vyučování

1941 reálné gymnázium

1939–1945 – v druhé světové válce zahynuli 2 profesoři a 39 studentů/studentek zdejší reálky

1945 státní reálné gymnázium

1945/1946 – provedeny všechny nutné opravy a budova školy přivedena do předválečného stavu

1947/1948 – ve škole instalován školní rozhlas

1948 reálné gymnázium; podle zákona o jednotné škole dochází ke sloučení nižšího gymnázia s měšťanskou školou a gymnázium se omezuje na IV. – VIII. třídu s postupným přechodem na čtyři třídy

1948 – část učitelského sboru gymnázium z politických důvodů opouští, jen někteří se dočkají rehabilitace

1948/1949 – počátek působení slavného divadla profesora Stanislava Tvarůžka, v průběhu 10 let nastudováno 17 her, odehráno 88 představení

1949 gymnázium

1949/1950 – 50. výroční založení školy, pořádán slavnostní majáles

1953 jedenáctiletá střední škola; dosavadní školy národní, střední a gymnázium transformovány na jednotnou školu vzdělávací (JSŠ)

1953/1954 – zavedení lyžařského kurzu pro žáky 10. ročníku

1960 – přesunutí tanečních kurzů z auly školy do jiného kulturního zařízení ve městě

1960/1961 – žáci poprvé dostávají učebnice a pomůcky zdarma

1961 střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ); vedle povinných předmětů do osnov zahrnuty i předměty volitelné (cizojazyčná konverzace, praktická cvičení z fyziky, biologie, chemie, deskriptivní geometrie), předměty nepovinné (latina, sportovní hry) a každé čtvrteční dopoledne také tzv. výrobní praxe (ve stavebnictví, v zemědělství, ve strojírenství a v elektrotechnice)

1963 – znovuobnovení estrádního souboru (v podstatě divadlo malých forem)

srpen 1968 – studenti gymnázia a Světlé vykonávají dohled u podpisových listin, jimiž občané protestují proti vstupu spojeneckých vojsk do Československa

1969 gymnázium

1969 – škola slaví 70. výročí své existence, je vydán první almanach

1975 – na 19 let přebírá po profesoru Tvarůžkovi recitační a dramatický kroužek prof. Jiřina Kácalová

1979 – škola slaví 80. výročí své existence, je vydán druhý almanach, v souvislosti s oslavami provedeno množství rekonstrukčních prací zvenku i uvnitř budovy (výměna oken, osvětlení schodiště, nové vybavení učeben i kabinetů)

1983 – škola na prvním místě v Jihomoravském kraji při sledování úspěšnosti jejích absolventů při přijetí na vysokou školu

1989 – škola slaví 90. výročí své existence, je vydán třetí almanach

listopad 1989 – 21. listopadu odjíždějí studenti 4. ročníků spolu s pedagogickým dozorem na exkurzi do Prahy, po návratu informují ostatní žáky o skutečné atmosféře v hlavním městě

1990 – zahájen víceletý cyklus studia přijetím studentů do primy vedle fungujícího cyklu čtyřletého; upraveny učební plány, zavedeno dělení hodin, zvýšena hodinová dotace pro výuku jazyků, vytvořena pestrá nabídka povinně volitelných předmětů, zrušeny odborné předměty s praxí

1992 – oslava Dne učitelů spojená s oslavou 400. výročí narození J. A. Komenského, při níž si na jeden den členové pedagogického sboru vyměnili místo se studenty

1993 – vznik divadelního a recitačního souboru Špatně zabržděno

1993/1994 – navázány partnerské vztahy s Gymnasiem Weilheim

1997 – založen školní pěvecký sbor DA CAPO

1999 100. výročí existence školy, vydán čtvrtý almanach, uspořádány dvojdenní oslavy spojené s několika přednáškami, výtvarnými výstavami a velkolepou akademií

2001 – delimitace gymnázia z majetku MŠMT ČR do působnosti nového zřizovatele – kraje Vysočina, vzniká pěvecké sdružení ZA5KVINTET skupina současných i bývalých studentů

2002 – škola se zapojuje do evropského projektu Socrates – Comenius 1 s názvem „We are all living under the same sky“, tématem je: Tolerance – kulturní dědictví – Infomační technologie

2008 – Autorské Invenční Divadlo Studentů (A. I. D. S.) uvádí vlastní hru Promarněné proroctví aneb Ošemetné hrátky lásky, prvotina je součástí programu oslav 600. výročí udělení městských práv městu Velké Meziříčí

2009 – škola slaví 110. výročí své existence, je vydán 5. almanach, uspořádány oslavy spojené s přednáškami, výtvarnými výstavami a Akademií žáků a absolventů

Sestavila Barbora Štindlová

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru