Proměny školy během století

G 08V letech 1899–1929 nesla škola název zemská vyšší reálka a šlo o typ školy, kde převažovaly přírodovědné a technické předměty nad humanitními. To souviselo s potřebou technicky vzdělaných lidí, kteří pomohou do převážně zemědělského kraje přinést průmysl. Svůj název a zaměření však škola do dnešních dnů několikrát změnila.

V roce 1929 byla škola přejmenována na zemské reformní reálné gymnázium. Studium se prodloužilo na osm let a změnila se skladba výuky, přičemž došlo k rovnoměrnějšímu rozložení přírodovědně-matematického a jazykově-historického učiva. V roce 1939 se škola stala státním reformním gymnáziem, což naznačuje, že šlo o první pokus o postátnění ústavu. Tyto snahy však byly uskutečněny jen částečně, pod péči státu přešel učitelský sbor, nikoli budova a její zařízení.

Studenti v letech 1941–1945 odcházeli s vysvědčením z Realgymnasium in Gross Meseritsch. Ve školním roce 1945 škola znovu změnila svůj název – až do roku 1948 se stala státním reálným gymnáziem. Třídy byly rozděleny na pobočky s humanitním a s technickým zaměřením, což pochopitelně ovlivnilo skladbu maturitních předmětů.

V roce 1948 pak provedl zásadní školskou reformu, zdůrazňující výchovné a praktické cíle vzdělávání mládeže, nový ministr školství Zdeněk Nejedlý. Došlo ke sloučení nižších tříd gymnázia s bývalou měšťanskou školou a gymnázium postupně přešlo na čtyři ročníky. Změnil se také název školy, a to na reálné gymnázium. V roce 1949 se název ústavu zredukoval na označení gymnázium. Větší část školní budovy obsadila měšťanská škola.

V roce 1953 byly dosavadní škola národní, střední a gymnázium transformovány na jednotnou školu všeobecně vzdělávací s 1.–11. třídou. Nový školský zákon nezměnil jen název či organizaci školy, ale hlavně její náplň. V nejvyšších třídách bylo posíleno technické vzdělání a zavedeny laboratorní práce. Byla odbourána výuka náboženství. Od 1. září 1960 začali studenti dostávat zdarma učebnice a školní pomůcky.

O rok později, tj. v roce 1961, se bývalá jednotná škola rozdělila na základní devítiletou školu a střední všeobecně vzdělávací školu. Ta byla tříletá, výběrová a sloužila k přípravě žáků na studium na vysokých školách. Vedle povinných předmětů byly do osnov pojaty i předměty volitelné a nepovinné a součástí osnov se stala i tzv. výrobní praxe. Na základě nového školského zákona došlo k prodloužení studia na čtyři roky a ke změně názvu školy na gymnázium, který nese ústav od školního roku 1969/1970 dosud.

Sedmdesátá a osmdesátá léta přinesla dělení studentů do humanitních a přírodovědných větví, posudky s kádrovým hodnocením, volalo se po větším zapojení studentů i profesorů do veřejného a politického života. Vedle toho se zlepšovalo materiální a technické zabezpečení výuky, opravovaly se školní prostory. Události roku 1989 přinesly změny nejen do společnosti, ale i do organizace školy. Od školního roku 1990/1991 začalo gymnázium fungovat nejen jako čtyřleté, ale rovněž jako víceleté (sedmi a později osmileté). Změnily se osnovy, skladba předmětů, učební priority.

Dagmar Handová Navrátilová

(Zpracováno podle příspěvku Štindlová B., Navrátilová D.: Minulost z pramenů v publikaci: Almanach – 100 let Gymnázia ve Velkém Meziříčí, Velké Meziříčí 1999.)

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru