Založení školy

G 01Myšlenkou založit střední školu se zabývali meziříčští měšťané už v červnu revolučního roku 1848. Příznivá politická konstelace povzbudila představitele města požádat zemský sněm v Brně o zřízení slovanského gymnázia. Ve svém listě nejprve upozorňují na současný neutěšený stav školství a dále uvádějí sedm důvodů, proč by bylo dobré ve Velkém Meziříčí založit střední školu. Bohužel však tyto prosby zůstaly na příslušných místech nevyslyšeny.

O osmnáct let později, tedy roku 1866, využili Meziříčští pobytu Františka Josefa I. v nedaleké Jihlavě a přednesli mu svoji poníženou žádost, ale politická situace v monarchii plány opět zhatila. V letech 1871 – 1897 město osmkrát písemně komunikovalo buď se zemským sněmem, nebo s ministerstvem kultu a vyučování. Po půl století bylo však vynaložené úsilí přece jen korunováno úspěchem. 27. března obdrželi čelní představitelé města telegram o povolení zřízení zemské vyšší reálky.

Lokalita pro stavbu školy nebyla zvolena náhodně, naši předkové hledali prostor, kde by budova školy působila dostatečně monumentálně a kde by byli studenti chráněni před hlukem a prachem města. (S postupným rozšiřováním městské zástavby a zvýšeným provozem na silniční komunikaci je dnes samozřejmě situace poněkud jiná.) Realizace plánů budovy, navržených c. k. inženýrem K. Pětníkem, byla po konkurzním řízení svěřena uherskohradišťské firmě Fey a Beneš. Stavba byla dokončena 28. srpna 1901 a zároveň byla provedena i úprava okolí. 14. září proběhlo úřední převzetí budovy a o sedm dnů později se uskutečnilo její slavnostní vysvěcení, které provedl úřadující biskup dr. František Salesius Bauer. Školní rok 1901/1902 tedy studenti reálky, do této doby využívající prostory měšťanské školy, začali opravdu ve svém.

Dagmar Handová Navrátilová

(Zpracováno podle příspěvku Štindlová B., Navrátilová D.: Minulost z pramenů v publikaci: Almanach – 100 let Gymnázia ve Velkém Meziříčí, Velké Meziříčí 1999.)

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru