Učíme se ze života pro život

Logo ESFLogo MŠMT

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Kraje Vysočina „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je podpora pedagogů při praktickém zavádění a intenzivnějším využívání aktivizačních a transferových metod výuky. Tyto metody staví do středu pozornosti každého žáka s jeho individuálními potřebami a podporují rozvoj jeho potenciálu. Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj níže uvedených kompetencí/gramotností:

» kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
» polytechnická výchova (kompetence v technické a přírodovědné oblasti včetně EVVO),
» kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků),
» jazykové kompetence,
» ICT kompetence,
» čtenářská a matematická gramotnost.


Kromě pedagogů, kteří budou využívat aktivizační a transferové metody ve výuce, pracují někteří z našich pedagogů v krajských metodických týmech. Ty se zaměřují na vyhledávání vhodných materiálů v dané oblasti a vytváření jednotných metodiky.

Sdílení a výměna zkušeností bude probíhat na letních školách, které budou organizovány krajem pro pedagogy a pedagogické koordinátory zapojených škol.

V rámci projektu si škola pořídí moderní vybavení, jako měřící sady Pasco, Lego mindstorms, Arduino, Ozobot, 3D skener, tablety, notebooky, různé výukové programy apod. Tyto pomůcky budou využívány jak v běžných hodinách, tak budou pro studenty realizovány zájmové kroužky.

Informace o projektu:

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Cíl projektu: Vytvořit ve škole aktivizující učební klima vhodné pro rozvoj kompetencí žáků.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Realizace aktivit ve škole: 2018/2019 a 2019/2020

Zřizovatel organizace

Zřizovatel organizaceSeparatorFinanční podporaPodpořil
Nahoru